Algemene voorwaarden

INHOUDSOPGAVE:

A. ALGEMEEN DEEL
Identiteit van de ondernemer
Artikel 1 – Algemene bepalingen
Artikel 2 – Totstandkoming van de huurovereenkomst
Artikel 3 – Beëindiging van de huurovereenkomst
Artikel 4 – Huurprijs en betalingsvoorschriften
Artikel 5 – Aansprakelijkheid, kosten en schade
Artikel 6 – Gebruik en omvang van de (sport)accommodatie
Artikel 7 – Verbodsbepalingen en voorschriften van orde
Artikel 8 – Huis- en gedragsregels
Artikel 9 – Aanwijzingen en voorschriften verhuurder, overheidsinstanties en hulpverlenende diensten
Artikel 10 – Toezicht
Artikel 11 – Sancties niet-naleving gebruiksvoorschriften, verbodsbepalingen, huis- en gedragsregels en aanwijzingen
Artikel 12 – Vergunningen en ontheffingen
Artikel 13 – Horecaruimten
Artikel 14 – Veiligheid en calamiteiten
Artikel 15 – Sport- en speeltoestellen en sportmaterialen
B. ZWEMBADEN (INDIEN VAN TOEPASSING)
Artikel 1 – Veiligheid: verantwoordelijkheden verhuurder
Artikel 2 – Veiligheid: verantwoordelijkheden huurder
Artikel 3 – Hygiëne
Artikel 4 – Gebruik
Artikel 5 – Overig
C. (SPORT)ACCOMMODATIES
Artikel 1 – Veiligheid: verantwoordelijkheden verhuurder
Artikel 2 – Veiligheid: verantwoordelijkheden huurder
Artikel 3 – Hygiëne
Artikel 4 – Gebruik
Artikel 5 – Overig
D. SLEUTELVERHUUR (INDIEN VAN TOEPASSING)
Artikel 1 – Gebruik
Artikel 2 – Toezicht en veiligheid
Artikel 3 – Horecaruimten
Artikel 4 – Overig

A. ALGEMEEN DEEL
Identiteit van de ondernemer:
Van Duren Indoor Padel Centrum BV
Rooijseweg 7
5691 PA Son

Telefoonnummer: 06 13041661
E-mailadres: vanduren@indoorpadelcentrum.nl
KvK-nummer: 82978344
Btw-identificatienummer: NL862678274B01

1. Algemene bepalingen
1.1 De huurverhouding wordt beheerst door Nederlands recht en door de bepalingen in de schriftelijke huurovereenkomst òf door de aanvraag en de bevestiging, alsmede door deze voorwaarden en indien van toepassing aanvullende voorwaarden.
1.2 Op het gebruik van de (sport)accommodatie zijn alle daarop betrekking hebbende gemeentelijke, provinciale en landelijke regelingen, verordeningen e.d. van toepassing.
1.3 De verhuurder behoudt zich het recht voor de onderhavige algemene voorwaarden tussentijds te wijzigen. De verhuurder zal in dat geval een exemplaar van de gewijzigde algemene voorwaarden aan de huurder toezenden.
1.4 In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist de verhuurder.
1.5 Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar de (sport)accommodatie is gelegen.

2. Totstandkoming van de huurovereenkomst
2.1 De overeenkomst, waarbij de verhuurder aan de huurder een (sport)accommodatie verhuurt, komt tot stand middels een wederzijds ondertekende huurovereenkomst òf (in geval van kortdurende c.q. incidentele verhuur) middels een door de huurder ingediende aanvraag voor de huur van de (sport)accommodatie met bevestiging hiervan door de verhuurder via het online reserveringssysteem.
2.2 Bij een kortdurende verhuur kan de huurder bij de aanvraag gebruik maken van het online reserveringssysteem. Bij de online reserveringsaanvraag wordt vermeld: de gewenste (deel) (sport)accommodatie, de gewenste huurtijden en de huurdatum en/of huurperiode. Verhuurder vermeldt in de bevestiging in elk geval de toegewezen (sport)accommodatie of gedeelte daarvan, wat (indien van toepassing) tot het gehuurde behoort, de huurtijden, de huurdatum en/of huurperiode, het huurtarief, de betalingstermijnen, en de eventueel van toepassing zijnde aanvullende voorwaarden.

3. Beëindiging van de huurovereenkomst
3.1 De huurovereenkomst geldt voor de daarin opgenomen duur en eindigt op de daarin opgenomen wijze òf geldt (bij kortdurende verhuur) voor de in de bevestiging genoemde datum/periode en eindigt na de datum/periode van rechtswege zonder dat daartoe een nadere opzegging vereist is.
3.2 Na afloop van de huurovereenkomst levert de huurder de (sport)accommodatie op in dezelfde staat waarin deze verkeerde bij aanvang van het gebruik.
3.3 Indien de huurder één of meer van de uit deze huurovereenkomst of de wet voortvloeiende verplichtingen niet of niet volledig nakomt, is de verhuurder gerechtigd om de ontbinding van de huurovereenkomst te vorderen, onverminderd het recht schadevergoeding te vorderen. Huurder zal in verzuim zijn door het enkele verloop van de bepaalde termijn of het enkele feit van de overtreding, niet-nakoming of niet behoorlijke nakoming.

4. Huurprijs en betalingsvoorschriften
4.1 De huurprijs voor de (sport)accommodatie wordt jaarlijks door (het college van burgemeester en wethouders van) de verhuurder vastgesteld.
4.2 De huurder verplicht zich de huurprijs tijdig en op de overeengekomen of vastgestelde vervaldag te voldoen. Betaling dient te geschieden zonder verrekening of opschorting.
4.3 De verhuurder is gerechtigd bij aanvang van de huurovereenkomst een waarborgsom te verlangen van de huurder. Deze waarborgsom kan door de verhuurder worden aangewend ter verrekening met eventueel achterstallige huurtermijnen of andersoortige (schade)vorderingen op de huurder uit hoofde van de huurovereenkomst. De huurder heeft geen recht op verrekening van enig bedrag met de waarborgsom. Over de waarborgsom wordt geen rente vergoed.
4.4 Indien de huurprijs niet tijdig wordt voldaan, is de huurder vanaf de vervaldag van de huurtermijn de wettelijke rente verschuldigd.

5. Aansprakelijkheid, kosten en schade
5.1 De huurder is jegens de verhuurder aansprakelijk voor alle schade toegebracht in/aan de (sport)accommodatie en/of van de daarin aanwezige (sport)inventaris, tenzij de huurder bewijst dat hem, de personen die huurder tot het gehuurde heeft toegelaten en de personen waarvoor de huurder aansprakelijk is, ter zake geen schuld treft of dat hem dienaangaande geen nalatigheid is te verwijten.
5.2 De verhuurder is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebreken die hij niet kende of niet behoorde te kennen bij het aangaan van de huurovereenkomst.
5.3 Ingeval de (sport)accommodatie door overmacht of door werkzaamheden niet door de huurder kan worden gebruikt, zal de verhuurder zo mogelijk vervangende ruimte beschikbaar stellen en/of de huurprijs verminderen naar evenredigheid van tijd en van het gedeelte van de (sport)accommodatie waarvan huurder verstoken zal zijn.
5.4 De verhuurder is niet aansprakelijk voor eventuele (sport)ongevallen of gevolgen van (sport)ongevallen in de (sport)accommodatie, al dan niet als gevolg van de niet-nakoming zijdens huurder van diens toezicht- en veiligheidsverplichtingen, noch voor beschadiging, verwisseling, verlies of diefstal van eigendommen van de huurder, diens leden of personen die onder verantwoordelijkheid van de huurder van de (sport)accommodatie gebruik maken of van derden die huurder heeft toegelaten. De huurder vrijwaart verhuurder voor aanspraken van derden ter zake.
5.5 De huurder dient toereikend tegen wettelijke aansprakelijkheid te zijn verzekerd en voor de duur van de overeenkomst verzekerd te blijven. Tenminste vijf dagen vóór aanvang van het gebruik van de (sport)accommodatie legt huurder aan de verhuurder een kopie van de relevante polisbladen en polisvoorwaarden over aan de verhuurder. Indien huurder daarmee in gebreke blijft, is de verhuurder gerechtigd aan de huurder het gebruik van de (sport)accommodatie te ontzeggen.
5.6 De huurder is verplicht alle schade terstond te melden bij de verhuurder. De huurder wordt door de ingebruikneming van de (sport)accommodatie en de daarin aanwezige inventaris geacht deze te hebben aanvaard in de toestand waarin deze zich bevinden op het moment van ingebruikneming.
5.7 In het geval dat de huurder zijn verplichtingen uit hoofde van deze huurovereenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt zal huurder, na ter zake door de verhuurder schriftelijk of digitaal te zijn aangemaand om alsnog binnen 14 dagen zijn verplichtingen na te komen, in gebreke zijn en zal verhuurder gerechtigd zijn de huurverhouding te beëindigen, onverminderd de verplichting van de huurder tot vergoeding aan verhuurder van kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, schade en interesten. In geval van wanbetaling van de huurprijs wordt de wettelijke rente in rekening gebracht vanaf de vervaldatum en bedraagt het minimumbedrag van de buitengerechtelijke kosten 15 % van het openstaande bedrag.

6. Gebruik en omvang van de (sport)accommodatie
6.1 De (sport)accommodatie zal door huurder uitsluitend gedurende de overeengekomen huurperiode en overeenkomstig de in de huurovereenkomst aangegeven bestemming worden gebruikt. Het is huurder niet toegestaan de bestemming van de (sport)accommodatie zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van verhuurder te wijzigen.
6.2 Het is huurder niet toegestaan de (sport)accommodatie zonder schriftelijke toestemming van verhuurder geheel of gedeeltelijk onder te verhuren, anderszins aan derden in gebruik te geven of de met verhuurder overeengekomen gebruikstijden met derden te ruilen.
6.3 Huurder is niet bevoegd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van verhuurder veranderingen aan de (sport)accommodatie aan te brengen, tenzij het gaat om veranderingen en toevoegingen die bij het einde van de huur zonder noemenswaardige kosten kunnen worden ongedaan gemaakt en verwijderd. Door de huurder aangebrachte veranderingen dienen vóór het einde van de huurovereenkomst door huurder ongedaan te zijn gemaakt.
6.4 Eventuele kleed-, douche-, scheidsrechters-, EHBO- en massageruimten, horecaruimten en tribunes behoren niet tot de (sport)accommodatie, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Voor zover deze ruimten wel zijn verhuurd, mogen deze uitsluitend worden gebruikt overeenkomstig het doel waarvoor deze zijn bestemd.
6.5 Huurder heeft zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van verhuurder geen recht op toegang tot of het recht van gebruik van de niet aan hem verhuurde ruimten van de (sport)accommodatie. Eventueel aanwezige dienstruimten, technische ruimten, bergruimten, daken, goten van de (sport)accommodatie of het gebouw of het complex waarvan de (sport)accommodatie deel uitmaakt behoren niet tot de (sport)accommodatie en mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van verhuurder niet worden betreden.
6.6 De (sport)accommodatie wordt verhuurd exclusief de aanwezige inventaris, sport- en speltoestellen en sportmaterialen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
6.7 Voor zover de (sport)accommodatie wordt verhuurd inclusief de in artikel 6.6 genoemde zaken mogen genoemde zaken uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor deze zijn bestemd en dienen genoemde zaken zorgvuldig en in overeenstemming met de gebruiksvoorschriften te worden opgebouwd, gebruikt en te worden opgeborgen.
6.8 Het is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van verhuurder de in artikel 6.6 genoemde zaken uit of van de (sport)accommodatie te verwijderen en/of buiten de (sport)accommodatie te gebruiken.
6.9 Huurder dient zelf zorg te dragen voor klein sport- en spelmateriaal en verbruiksartikelen, zoals rackets en ballen.
6.10 Het op- en afbouwen, plaatsen en/of verwijderen van sport- en speeltoestellen en materialen, dient binnen de overeengekomen gebruikstijden te gebeuren.
6.11 Huurder mag bij het gebruik van de (sport)accommodatie geen hinder of overlast veroorzaken. Huurder draagt er zorg voor dat vanwege hem aanwezige derden dit evenmin doen.
6.12 Verhuurder kan huurder de toegang tot de (sport)accommodatie weigeren indien huurder op het moment dat deze de (sport)accommodatie voor het eerst in gebruik wenst te nemen (nog) niet aan zijn verplichtingen uit de huurovereenkomst heeft voldaan. Dit heeft geen gevolgen voor de ingangsdatum van de huurovereenkomst en de uit de huurovereenkomst voortvloeiende verplichtingen van huurder.

7. Verbodsbepalingen en voorschriften van orde
7.1 Het is huurder en vanwege huurder aanwezige derden niet toegestaan op of in de (sport)accommodatie:
– handelingen te (doen) verrichten waardoor milieuverontreiniging optreedt of schade aan de (sport)accommodatie kan ontstaan;
– milieugevaarlijke zaken, waaronder stankverspreidende, brandgevaarlijke of ontplofbare zaken, te gebruiken en/of in bezit te hebben;
– te roken;
– soft- en harddrugs te gebruiken en/of in bezit te hebben;
– zonder geldige reden in of nabij de kleed-, was- en doucheruimten te verblijven;
– eventueel aanwezige sportvloeren te betreden met schoenen die buiten de (sport)accommodatie zijn gedragen of die strepen op deze vloeren achterlaten;
– vloeren hoger te (doen) belasten dan bouwtechnisch toelaatbaar is of in de huurovereenkomst is aangegeven;
– kleding te dragen of materiaal te gebruiken die schade kan toebrengen aan de (sport)accommodatie, de inventaris of zich in de (sport)accommodatie bevindende personen;
– gebruik te maken van de nooduitgangen en/of brandblusvoorzieningen, anders dan in geval van nood;
– nooduitgangen, vluchtwegen en brandblusvoorzieningen te blokkeren;
– rijwielen en andere vervoermiddelen in of op het gehuurde te plaatsen en/of te gebruiken, tenzij het vervoermiddelen van mindervaliden betreft;
– rijwielen en vervoermiddelen op andere dan de daarvoor bestemde plaatsen te stallen;
– huisdieren tot de (sport)accommodatie toe te laten, met uitzondering van blindegeleidehonden of hulphonden van personen met lichamelijke, visuele, auditieve of andere cognitieve beperkingen.
7.2 Het is huurder en vanwege huurder aanwezige derden niet toegestaan op of in de (sport)accommodatie zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van verhuurder:
– etenswaren en dranken of andere goederen te nuttigen of te (doen) verstrekken of te (doen) verkopen of anderszins horeca-activiteiten te verrichten, met uitzondering van de in de (sport)accommodatie aanwezige horecaruimte(n);
– zelf meegebrachte etenswaren en dranken te nuttigen in genoemde horecaruimte(n);
– glas- en aardewerk in zijn bezit te hebben, met uitzondering van de in de (sport)accommodatie aanwezige horecaruimte(n);
– tassen mee te nemen in de voor de uitoefening van sportactiviteiten bestemde ruimten;
– eigen zaken, waaronder stands, te (doen) plaatsen;
– (licht-)reclame, (naams-)aanduidingen, borden, aankondigingen en publicaties aan te (doen) brengen;
– muziek ten gehore te brengen en geluidsapparatuur te (doen) plaatsen en te (doen) gebruiken;
– audiovisuele apparatuur, lichtinstallaties, warmwater- en verwarmingsinstallaties, automaten en andere energie verbruikende apparatuur te (doen) plaatsen en te (doen) gebruiken;
– commerciële televisie- of radio-rapportages op te (doen) nemen of uit te (doen) zenden of commerciële foto- en video-opnamen te (doen) maken;
– toeschouwers toe te laten;
– entreegelden te heffen.
7.3 Verhuurder kan aan het verlenen van toestemming voor de in artikel 7.2 genoemde activiteiten en handelingen nadere voorwaarden verbinden.
7.4 Verhuurder is bevoegd de in artikel 7.1 en artikel 7.2 genoemde zaken die zonder toestemming van verhuurder in of op de (sport)accommodatie aanwezig of voorhanden zijn direct op kosten van huurder te (laten) verwijderen. Alternatief: Bij overtreding van artikel 7.1 en/of artikel 7.2 verbeurt huurder een boete van € 500,00, onverminderd het recht van huurder de in artikel 7.1 genoemde zaken direct op kosten van huurder te (laten) verwijderen.
7.5 De in artikel 7.4 genoemde boete is steeds verschuldigd door het enkele feit der overtreding zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling van de zijde van de verhuurder zal zijn vereist en zonder dat daartegen enig beroep op verrekening van de zijde van huurder zal zijn toegelaten.

8. Huis- en gedragsregels
8.1 Huurder is verplicht zich ordelijk te gedragen in de (sport)accommodatie en zich te houden aan de huis- en gedragsregels die door verhuurder zijn uitgereikt. Deze huis- en gedragsregels bevatten een verkorte weergave van de in artikel 6 en artikel 7 genoemde gebruiksvoorschriften en verbodsbepalingen.
8.2 Verhuurder behoudt zich het recht voor deze huis- en gedragsregels aan te vullen dan wel te wijzigen, in welk geval verhuurder huurder direct zal voorzien van een afschrift van de gewijzigde huis- en gedragsregels. Door het aangaan van de huurovereenkomst verklaart huurder in te stemmen met genoemde huis- en gedragsregels.

9. Aanwijzingen en voorschriften verhuurder, overheidsinstanties en hulpverlenende diensten
9.1 Mondelinge en schriftelijke aanwijzingen van verhuurder en/of medewerkers van verhuurder en/of in opdracht van verhuurder handelende derden en aanwijzingen en voorschriften van overheidsinstanties, nutsbedrijven, de verzekeraar van verhuurder, brandweer, politie en overige hulpverlenende diensten met betrekking tot het gebruik en inrichting van het gehuurde en van de binnen- en buitenruimten, installaties en voorzieningen van het gebouw of complex waarvan het gehuurde deel uitmaakt dienen te allen tijde onverwijld en stipt te worden opgevolgd.
9.2 Huurder zal richtlijnen, voorschriften of aanwijzingen van verhuurder, de overheid of andere bevoegde instanties ten aanzien van het (gescheiden) aanbieden van afvalstoffen nauwgezet naleven. Bij niet- of niet volledige nakoming van deze verplichting is huurder aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende financiële, strafrechtelijke en mogelijke andere consequenties.

10. Toezicht
10.1 Huurder draagt zorg voor de handhaving van de orde en het toezicht op de naleving van de in de artikelen 6, 7, 8 en 9 genoemde verplichtingen. Voorts ziet huurder er op toe dat uitsluitend toegang wordt verleend tot en gebruik wordt gemaakt van de (sport)accommodatie op de overeengekomen tijdstippen door personen, die op basis van de huurovereenkomst en de aard van het gebruik gerechtigd zijn de (sport)accommodatie te betreden.
10.2 Huurder zorgt ervoor dat genoemd toezicht wordt uitgeoefend door één of meerdere toezichthouders, die in het bezit zijn van de daartoe vereiste diploma’s of certificaten, waaronder in ieder geval een geldig diploma BHV/EHBO/AED. Deze toezichthouders dienen zich op verzoek van verhuurder te legitimeren. Het aantal toezichthouders dient in overeenstemming te zijn met de geldende wettelijke en plaatselijke voorschriften.
10.3 Huurder zorgt er voor dat genoemde toezichthouders kennisnemen van de in onderhavige afdeling opgenomen gebruiks- en veiligheidsvoorschriften en huis- en gedragsregels.
10.4 Huurder zorgt ervoor dat een plaatsvervanger van de in artikel 10.2 genoemde toezichthouder(s), die voldoet aan de in artikel 10.2 genoemde kwalificaties, beschikbaar is, zodat de taken van genoemde toezichthouder(s) te allen tijde kunnen worden overgenomen.
10.5 Huurder en personen die van huurder toestemming hebben de (sport)accommodatie te betreden, worden niet eerder tot de (sport)accommodatie toegelaten voordat de in artikel 10.2 genoemde toezichthouder aanwezig is. De toezichthouder dient zich vóór aanvang van het gebruik bij de verantwoordelijke beheerder van verhuurder te melden. Deze toezichthouder verlaat de (sport)accommodatie pas nadat alle gebruikers de (sport)accommodatie hebben verlaten.
10.6 De personalia van genoemde toezichthouder(s) worden tenminste vijf dagen vóór aanvang van het gebruik aan verhuurder doorgegeven. Zowel vóór als na aanvang van het gebruik van de (sport)accommodatie is huurder verplicht de namen van eventuele vervangers van deze toezichthouders onmiddellijk schriftelijk aan verhuurder door te geven.
10.7 Huurder zorgt ervoor dat verhuurder tenminste vijf dagen vóór aanvang van het gebruik van de (sport)accommodatie in het bezit wordt gesteld van kopieën van de diploma’s van de in artikel 10.2 genoemde toezichthouders.
10.8 Verhuurder en/of medewerkers van verhuurder en/of in opdracht van verhuurder handelende derden hebben te allen tijde toegang tot de (sport)accommodatie teneinde te controleren of de in onderhavige overeenkomst (waaronder ook deze Algemene voorwaarden) genoemde, op huurder en door of vanwege huurder tot de (sport)accommodatie toegelaten personen rustende verplichtingen worden nageleefd.

11. Sancties niet-naleving gebruiksvoorschriften, verbodsbepalingen, huis- en gedragsregels en aanwijzingen
11.1 Voor zover huurder of op de door of vanwege huurder tot de (sport)accommodatie toegelaten personen de in de artikelen 6, 7, 8 en 9 genoemde verplichtingen niet naleven, is verhuurder bevoegd hen uit de (sport)accommodatie te (laten) verwijderen en hen de toegang tot de (sport)accommodatie te ontzeggen.
11.2 Huurder is verplicht eventuele kosten die voortvloeien uit een schending van de in artikel 6, 7, 8 en 9 genoemde verplichtingen, alsmede eventuele boetes en dwangsommen die verhuurder door de in artikel 9 genoemde overheidsinstanties en hulpverlenende diensten worden opgelegd integraal te voldoen.

12. Vergunningen en ontheffingen
12.1 Indien huurder de (sport)accommodatie met toestemming van verhuurder gebruikt voor evenementen, waarbij de aard van het gebruik dan wel het aantal deelnemers c.q. toeschouwers/bezoekers afwijkt van het reguliere gebruik ten behoeve van de reguliere sportactiviteiten, is huurder verplicht op zijn kosten alle (evenementen)vergunningen en ontheffingen aan te vragen die voor dit afwijkende gebruik zijn vereist.
12.2 Huurder is verplicht zelf te onderzoeken of voor het overeengekomen gebruik van de (sport)accommodatie vergunningen en ontheffingen zijn vereist. Het aangaan van een huurovereenkomst ten behoeve van genoemd gebruik houdt uitdrukkelijk geen toezegging in dat de benodigde vergunningen en ontheffingen daadwerkelijk zullen worden verleend en/of volledig zijn.
12.3 De huurder verstrekt de verhuurder een kopie van genoemde vergunningen en/of ontheffingen binnen twee dagen nadat deze door het bevoegde gezag zijn verleend en in ieder geval vijf dagen vóór aanvang van het evenement.
12.4 Voor zover de in artikel 12.1 genoemde vergunningen en ontheffingen slechts kunnen worden verleend na het aanbrengen van bepaalde voorzieningen, dient huurder verhuurder daarvoor vooraf toestemming te vragen. De kosten van het aanbrengen van genoemde voorzieningen komen voor rekening van huurder.
12.5 Huurder is verplicht de (sport)accommodatie zodanig te gebruiken dat niet wordt gehandeld in strijd met enige wet, verordening, vergunning of andere overheidsvoorschriften, waaronder begrepen (brand)veiligheidsnormen van politie en brandweer. Indien met toestemming van verhuurder muziek ten gehore wordt gebracht of gebruik wordt gemaakt van geluids- en/of audiovisuele apparatuur mogen de in de Wet Geluidhinder opgenomen normen niet worden overschreden.
12.6 Indien huurder de in artikel 12.1, 12.3, 12.4 en 12.5 genoemde verplichtingen niet nakomt, is verhuurder gerechtigd het gebruik (tijdelijk) stil te leggen of te beëindigen.
12.7 Huurder is verplicht eventuele boetes en dwangsommen die verhuurder worden opgelegd doordat huurder de in artikel 12.1, 12.3, 12.4 en 12.5 genoemde verplichtingen niet is nagekomen integraal te voldoen.
12.8 Weigering of intrekking van een vergunning zal geen aanleiding kunnen geven tot beëindiging van de huurovereenkomst door huurder of tot enige andere actie van huurder tegen verhuurder.

13. Horecaruimten
13.1 Indien tot de (sport)accommodatie behorende horecaruimten worden verhuurd en overeengekomen is dat huurder in de betreffende ruimten horeca-activiteiten zal verrichten, dient huurder, althans tenminste één van de in deze horecaruimten werkzame medewerkers van huurder te beschikken over de door de Drank- en Horecawet vereiste “Verklaring Sociale Hygiëne”.
13.2 Tenminste vijf dagen vóór aanvang van het gebruik van de (sport)accommodatie verstrekt huurder verhuurder een kopie van genoemde verklaring.
13.3 Huurder is verplicht eventuele boetes en dwangsommen, die verhuurder worden opgelegd doordat huurder de in artikel 13.1 verplichting niet is nagekomen, te voldoen.
13.4 Indien huurder de in artikel 13.1 en artikel 13.2 genoemde verplichtingen niet nakomt, is verhuurder gerechtigd het gebruik van de horecaruimten stil te leggen of te beëindigen.
13.5 Een eventuele intrekking van de in artikel 13.1 genoemde verklaring dan wel het vertrek van personen die over genoemde verklaring beschikken gedurende de duur van de huurovereenkomst zal geen aanleiding kunnen geven tot beëindiging van de huurovereenkomst door huurder of tot enige andere actie van huurder tegen verhuurder.

14. Veiligheid en calamiteiten
14.1 Verhuurder zorgt ervoor dat de (sport)accommodatie deugdelijk wordt onderhouden en het gehuurde voldoet aan de voor (sport)accommodaties geldende wettelijke voorschriften. Verhuurder dient er voor te zorgen dat er een calamiteitenplan voor het gehuurde is en stelt huurder op de hoogte van de inhoud van dit plan. In dit calamiteitenplan is aangegeven op welke wijze men met ongevallen en noodsituaties omgaat en wie welke taken en bevoegdheden heeft indien genoemde calamiteiten zich voordoen.
14.2 Verhuurder dient er voor te zorgen dat er een ontruimingsplan is waarin wordt aangegeven op welke wijze de (sport)accommodatie moet worden ontruimd indien zich calamiteiten voordoen en welke vluchtroutes in dat geval moeten worden gebruikt.
14.3 Verhuurder zorgt ervoor dat er een calamiteitenlogboek in de (sport)accommodatie aanwezig is. In genoemd calamiteitenlogboek worden ongevallen en noodsituaties alsmede schade aan de (sport)accommodatie en/of de in de (sport)accommodatie aanwezige inventaris, door huurder geregistreerd.
14.4 Huurder is verplicht het calamiteitenplan en het ontruimingsplan toe te passen indien zich calamiteiten voordoen en genoemde calamiteiten in het calamiteitenlogboek te registreren.
14.5 Huurder is verplicht deel te nemen aan periodiek door verhuurder te organiseren ontruimingsoefeningen.
14.6 Huurder stelt één of meerdere ontruimers aan die in geval van calamiteiten in samenwerking met verhuurder dan wel de door huurder aangewezen toezichthouder zorgen voor de ontruiming van de (sport)accommodatie conform het ontruimingsplan en de hulpdiensten alarmeren/informeren. De namen van genoemde ontruimers dienen tenminste vijf dagen vóór aanvang van het gebruik aan verhuurder te worden doorgegeven. Zowel vóór als tijdens het gebruik van de (sport)accommodatie is huurder verplicht de namen van eventuele vervangers van deze ontruimers onmiddellijk schriftelijk aan verhuurder door te geven. Genoemde ontruimers dienen zich vóór aanvang van het gebruik van de (sport)accommodatie bij de in de (sport)accommodatie aanwezige beheerder van verhuurder te melden.
14.7 Verhuurder is te allen tijde bevoegd de activiteiten in het gehuurde te onderbreken, indien dit naar zijn oordeel voor de veiligheid van de gebruikers van het gehuurde c.q. deelnemers aan de betreffende activiteiten noodzakelijk is.
14.8 Huurder/verhuurder* zorgt voor de aanwezigheid van EHBO-materialen die zijn toegerust op het reguliere gebruik van het gehuurde. Huurder draagt zorg voor het juiste gebruik ervan en voor aanvulling van gebruikte EHBO-materialen. Indien huurder het gehuurde met toestemming van verhuurder gebruikt voor (sport)evenementen, waarbij de aard van het gebruik dan wel het aantal deelnemers c.q. toeschouwers/bezoekers afwijkt van het reguliere gebruik ten behoeve van de reguliere sportactiviteiten, zorgt huurder voor uitbreiding van de reeds aanwezige EHBO- materialen voor zover een en ander op grond van wettelijke en/of plaatselijke voorschriften is vereist. (*opnemen naar keuze).
14.9 Indien huurder de (sport)accommodatie met toestemming van verhuurder gebruikt voor (sport)evenementen, waarbij de aard van het gebruik dan wel het aantal deelnemers c.q. toeschouwers/bezoekers afwijkt van het reguliere gebruik ten behoeve van de reguliere sportactiviteiten, is huurder naast zijn verplichting op grond van artikel 12.1 verplicht om een op het evenement gericht inrichtingsplan van de (sport)accommodatie, een draaiboek en een calamiteitenplan op te stellen .
Huurder zorgt ervoor dat het in artikel 14.9 genoemde inrichtingsplan, het draaiboek en het calamiteitenplan tenminste vijf dagen vóór aanvang van het gebruik van het gehuurde ter goedkeuring aan verhuurder worden voorgelegd.

15. Sport- en speeltoestellen en sportmaterialen
15.1 Indien bij de (sport)accommodatie behorende sport- en speeltoestellen en sportmaterialen worden verhuurd, worden deze weergegeven in de huurovereenkomst of de bij de huurovereenkomst behorende inventarislijst. Huurder mag alleen gebruik maken van de in huurovereenkomst c.q. inventarislijst genoemde sport- en speeltoestellen en sportmaterialen.
15.2 Verhuurder zorgt er voor dat de in de (sport)accommodatie aanwezige sport- en speeltoestellen en sportmaterialen, voor zover van toepassing, voldoen aan het Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen.
15.3 Verhuurder is verantwoordelijk voor een deugdelijk onderhoud aan sport- en speeltoestellen en sportmaterialen en zorgt ervoor dat gebreken aan deze toestellen en materialen zo spoedig mogelijk worden hersteld. Voor zover genoemde gebreken niet direct kunnen worden hersteld, zorgt verhuurder er voor dat duidelijk wordt aangegeven dat het betreffende sport- en speeltoestel of sportmateriaal buiten gebruik is en dat maatregelen worden getroffen die een gebruik daarvan verhinderen.
15.4 Zo nodig verstrekt verhuurder huurder de bij de sport- en speeltoestellen en sportmaterialen behorende gebruiksvoorschriften en/of mondelinge instructies met betrekking tot het gebruik van de sport- en speeltoestellen en sportmaterialen.
15.5 Huurder dient de sport- en speeltoestellen en sportmaterialen uitsluitend te gebruiken voor het doel waarvoor deze zijn bestemd of in gebruik zijn gegeven. Huurder dient deze toestellen en materialen zorgvuldig en in overeenstemming met de gebruiksvoorschriften te gebruiken.
15.6 In aansluiting op het bepaalde in artikel 6.10 worden sport- en speeltoestellen en -materialen, overeenkomstig de door verhuurder gegeven voorschriften en/of instructies gebruikt. Deze dienen te worden opgeborgen op de daarvoor bestemde plaatsen in de (sport)accommodatie.
15.7 Voor zover de sport- en speeltoestellen en sportmaterialen worden gebruikt in strijd met artikel 15.5 of artikel 15.6 is verhuurder niet aansprakelijk voor eventuele hieruit voortvloeiende schade van huurder en/of door of vanwege huurder tot de (sport)accommodatie toegelaten personen.

B. ZWEMBADEN (INDIEN AANWEZIG)
1. Veiligheid: verantwoordelijkheden verhuurder
1.1 Verhuurder heeft als taak te waken over de gezondheid en de veiligheid van huurder alsmede de door of vanwege huurder toegelaten personen (zowel zwemmend als niet-zwemmend). Verhuurder is verantwoordelijk voor een deugdelijke bouw en een deugdelijk onderhoud van het zwembad en zorgt er voor dat het zwembad, voor zover van toepassing, voldoet aan de voor zwembaden geldende wettelijke voorschriften, waaronder maar niet beperkt tot de Wet Hygiëne en Veiligheid Badinrichtingen en Zwemgelegenheden (WHVBZ) en het Besluit Hygiëne en Veiligheid Badinrichtingen en Zwemgelegenheden (BHVBZ) en de wetgeving die daarvoor in de plaats komt. De voorschriften van de WHVBZ en de BHVBZ, waarin onder meer eisen worden gesteld aan de algemene hygiëne en veiligheid in een badinrichting of zwemgelegenheid, liggen ter inzage in het zwembad.
1.2 Voor zover sprake is van een wedstrijdaccommodatie zorgt verhuurder ervoor dat het zwembad voldoet aan de geldende normen van NOC*NSF en het Instituut voor (sport)accommodaties (ISA Sport)*. (*opnemen naar keuze)
1.3 Verhuurder beschikt over het Keurmerk Veilig & Schoon, een door de branche ingesteld keurmerk dat wordt afgegeven door de Stichting Zwembadkeur. Stichting Zwembadkeur hanteert daarbij het wettelijk kader als ondergrens en hanteert aanvullende normen die de kwaliteit, veiligheid en hygiëne waarborgen. Het Handboek Keurmerk Veilig & Schoon ligt ter inzage in het zwembad* (*opnemen naar keuze).
1.4 Voor zover huurder een onderwijsinstelling is en het zwembad wordt gebruikt voor schoolzwemmen, dient verhuurder zich bovendien te houden aan het Protocol Veilig Schoolzwemmen van Vereniging Sport en Gemeenten* (*opnemen naar keuze).
Voor zover huurder het zwembad gebruikt voor zwemlessen zorgt verhuurder* (*opnemen naar keuze (zie ook artikel 2.4 hierna), afhankelijk van de verhuur van het zwembad, inclusief/exclusief zweminstructeur. N.B. indien partijen het Protocol Veilig Schoolzwemmen ondertekenen is verhuurder verantwoordelijk voor het zwemonderwijs en de ter beschikkingstelling van zweminstructeurs)
1.5 ervoor dat naast voornoemde toezichthouder tenminste één gediplomeerde zweminstructeur aanwezig is, die in het bezit dient te zijn van de door het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ erkende diploma’s of certificaten, waaronder in ieder geval lesgever Zwem-ABC (water safety inspector) of vergelijkbare, erkende diploma’s of certificaten. Afdeling A, artikel 10 is van overeenkomstige toepassing op genoemde zweminstructeur*.

2. Veiligheid: verantwoordelijkheden huurder
2.1 Huurder zorgt er voor dat er in het gehuurde tenminste één toezichthouder aanwezig is die waakt over de gezondheid en de veiligheid van de in het zwembad aanwezige personen. Deze toezichthouder beschikt over een geldig diploma BHV/EHBO/AED, het diploma Zwemmend Redden, KNBRD-A en door het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ erkende certificaten, zoals lifequard en begeleider recreatieve zwemactiviteiten en eventueel het certificaat lesgever Zwem- ABC (water safety inspector). Op het toezicht is Afdeling A, artikel 10 van overeenkomstige toepassing.
2.2 Huurder dient zich te houden aan de in onderhavige afdeling en in afdeling A opgenomen gebruiks- en veiligheidsvoorschriften en huis- en gedragsregels en de in Afdeling B, artikel 1.1 en artikel 1.3* (*indien het Keurmerk Veilig & Schoon aanwezig is) genoemde voorschriften en zorgt er voor dat genoemde toezichthouders kennisnemen van deze voorschriften.
2.3 Voor zover huurder een onderwijsinstelling is en het gehuurde wordt gebruikt voor schoolzwemmen, dient huurder zich bovendien te houden aan het Protocol Veilig Schoolzwemmen van Vereniging Sport en Gemeenten* (*opnemen naar keuze).
2.4 Voor zover huurder het gehuurde gebruikt voor zwemlessen zorgt huurder* (*opnemen naar keuze (zie ook artikel 1.5 hiervoor), afhankelijk van de verhuur van het zwembad, inclusief/exclusief zweminstructeur. N.B. indien partijen het Protocol Veilig Schoolzwemmen ondertekenen is verhuurder verantwoordelijk voor het zwemonderwijs en de ter beschikkingstelling van zweminstructeurs) ervoor dat naast voornoemde toezichthouder tenminste één gediplomeerde zweminstructeur aanwezig is, die in het bezit dient te zijn van de door het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ erkende diploma’s of certificaten, waaronder in ieder geval lesgever Zwem-ABC (water safety inspector) of vergelijkbare, erkende diploma’s of certificaten. Afdeling A, artikel 10 is van overeenkomstige toepassing op genoemde zweminstructeur*.
2.5 Voor zover van toepassing dient huurder zich te houden aan de specifieke veiligheidseisen die gelden bij het gebruik van elektrische apparatuur in natte ruimten.
2.6 Huurder is, voor zover van toepassing, verantwoordelijk voor (het ordelijk verloop van):
– de aankomst en het vertrek van de deelnemers aan en bezoekers van de zwemactiviteiten, zowel bij de plaats van vertrek als bij het zwembad;
– de toelating van de deelnemers aan de zwemactiviteiten. Dit geldt in het bijzonder ten aanzien van personen die niet kunnen zwemmen;
– voldoende begeleiding bij het zwemmen;
– het gaan van de deelnemers/gebruikers van en naar de kleedkamers en het omkleden zelf;
– (indien van toepassing) het overdragen van de leerlingen aan de zweminstructeurs;
– het douchen vóór en na het zwemmen.
2.7 Huurder houdt een administratie bij van het aantal deelnemers aan de zwemactiviteiten en de namen van de deelnemers, alsmede eventuele bijzonderheden met betrekking tot genoemde deelnemers, zoals medische aandoeningen en overige zorgaspecten. Voor zover een en ander noodzakelijk is met het oog op de gezondheid en veiligheid van de betreffende personen, stelt huurder verhuurder op de hoogte van genoemde bijzonderheden.

3. Hygiëne
3.1 Na elk gebruik draagt huurder zorg voor het dichtdraaien van de waterkranen en het doorspoelen van de toiletten en het droogtrekken van de doucheruimte(n) en kleedruimte(n).
3.2 Huurder meldt hygiënisch niet verantwoorde situaties aan de medewerkers van verhuurder.
3.3 Huurder voorkomt onnodige vervuiling en ziet toe op het ordelijk gebruik van het gehuurde door
de deelnemers aan c.q. bezoekers van de zwemactiviteiten.

4. Gebruik
4.1 In de zwemzaal mag uitsluitend worden gelopen op blote voeten en slippers of sportschoenen die niet buiten zijn gedragen.
4.2 Het gebruik van zelf meegebrachte sportattributen, zoals duikflessen, kano’s en vinnen, is alleen toegestaan in overleg met verhuurder. Deze attributen dienen zorgvuldig en volgens de aanwijzingen van verhuurder te worden gebruikt.
4.3 De warming-up en de cooling-down dienen gedurende de looptijd van de overeenkomst c.q. de overeengekomen gebruikstijden plaats te vinden.
4.4 Huurder controleert vóór zijn vertrek of alle onder zijn verantwoordelijkheid vallende deelnemers aan de zwemactiviteiten en eventuele bezoekers het zwembad hebben verlaten.
4.5 Na elk gebruik zorgt huurder voor het sluiten van de ramen en deuren van de (sport)accommodatie en het uitschakelen van lichtpunten (N.B. hierbij is uitgegaan van de aanwezigheid van een beheerder zijdens verhuurder, die bijvoorbeeld aanvullende handelingen verricht, zoals het sluiten van centrale toegangsdeuren en hekken (afhankelijk van de situatie ter plaatse) en het uitschakelen van water en elektra, technische installaties en het inschakelen van alarminstallaties).
4.6 Eventuele kosten die verbonden zijn aan het niet of onjuist afsluiten van de (sport)accommodatie of het niet uitschakelen van lichtpunten, komen voor rekening van huurder.

5. Overig
5.1 Op de huur van zwembaden en de bijbehorende ruimten zijn tevens de voorwaarden zoals vermeld in Afdeling A van toepassing.
5.2 Voor zover de voorwaarden in Afdeling B afwijken van Afdeling A zijn de voorwaarden van Afdeling B van toepassing.

C. (SPORT)ACCOMMODATIES
1. Veiligheid: verantwoordelijkheden verhuurder
1.1 Verhuurder is verantwoordelijk voor een deugdelijke bouw en een deugdelijk onderhoud van de (sport)accommodatie en zorgt er voor dat de (sport)accommodatie, voor zover van toepassing, voldoet aan de voor sporthallen, turnhallen, sportzalen, gymnastiekzalen, tennisbanen, tennishallen, sportvelden en overige ruimten voor sportbeoefening geldende wettelijke voorschriften.
1.2 Voor zover sprake is van een wedstrijdaccommodatie zorgt verhuurder ervoor dat de (sport)accommodatie voldoet aan de geldende normen van NOC*NSF en het Instituut voor (sport)accommodaties (ISA Sport)* (*opnemen naar keuze).

2. Veiligheid: verantwoordelijkheden huurder
2.1 Huurder zorgt er voor dat er in de (sport)accommodatie tenminste één toezichthouder aanwezig is die waakt over de gezondheid en de veiligheid van de in de (sport)accommodatie aanwezige personen. Deze toezichthouder beschikt over een geldig diploma BHV/EHBO/AED.
2.2 Huurder dient zich te houden aan de in onderhavige afdeling en in afdeling A opgenomen gebruiks- en veiligheidsvoorschriften en huis- en gedragsregels en zorgt ervoor dat deze voorschriften bekend zijn bij de toezichthouders.
2.3 Huurder is, voor zover van toepassing, verantwoordelijk voor (het ordelijk verloop van):
– de aankomst en het vertrek van de deelnemers aan c.q. bezoekers van de in de (sport)accommodatie te verrichten (sport)activiteiten, zowel vóór, gedurende als na afloop van genoemde activiteiten;
– de toelating van genoemde personen tot de (sport)accommodatie;
– voldoende begeleiding van deelnemers aan genoemde (sport)activiteiten;
– het gaan van de deelnemers/gebruikers van en naar de kleedkamers en het omkleden zelf;
– het overdragen van de leerlingen aan de sportinstructeurs c.q. docenten lichamelijke opvoeding;
– het douchen vóór en na het verrichten van genoemde activiteiten.
2.4 Huurder houdt een administratie bij van het aantal deelnemers aan de in de (sport)accommodatie te verrichten (sport)activiteiten en de namen van deze deelnemers. Huurder houdt een administratie bij van eventuele bijzonderheden met betrekking tot genoemde deelnemers, zoals medische aandoeningen en overige zorgaspecten. Voor zover een en ander noodzakelijk is met het oog op de gezondheid en veiligheid van de betreffende personen, stelt huurder verhuurder op de hoogte van genoemde bijzonderheden.

3. Hygiëne
3.1 Na elk gebruik draagt huurder zorg voor het dichtdraaien van de waterkranen en het doorspoelen van de toiletten en het droogtrekken van de doucheruimte(n) en het bezemschoon achterlaten van de kleedruimte(n).
3.2 Huurder meldt hygiënisch niet verantwoorde situaties aan de medewerkers van verhuurder.
3.3 Huurder voorkomt onnodige vervuiling en ziet toe op het ordelijk gebruik van de (sport)accommodatie door de deelnemers aan c.q. bezoekers/toeschouwers van de (sport)activiteiten.

4. Gebruik
4.1 Op de sportvloeren van de sporthallen, turnhallen, sportzalen, gymnastiekzalen, tennisbanen, tennishallen, sportvelden en overige ruimten voor sportbeoefening mag uitsluitend worden gelopen op blote voeten of sportschoenen die niet buiten zijn gedragen en die geen strepen achterlaten op de sportvloer.
4.2 Het gebruik van zelf meegebrachte (sport)toestellen en sportattributen, zoals ballen en dergelijke, is alleen toegestaan in overleg met verhuurder.
4.3 De warming-up en de cooling-down dienen gedurende de looptijd van de overeenkomst c.q. de overeengekomen gebruikstijden plaats te vinden.
4.4 Huurder controleert vóór zijn vertrek of alle onder zijn verantwoordelijkheid vallende deelnemers aan de (sport)activiteiten en eventuele bezoekers de (sport)accommodatie hebben verlaten.
4.5 Na elk gebruik zorgt huurder voor het sluiten van de ramen en deuren van de (sport)accommodatie en het uitschakelen van lichtpunten (N.B.: hierbij is uitgegaan van de aanwezigheid van een beheerder zijdens verhuurder, die bijvoorbeeld aanvullende handelingen verricht, zoals het sluiten van centrale toegangsdeuren en hekken (afhankelijk van de situatie ter plaatse) en het uitschakelen van water en elektra, technische installaties en het inschakelen van alarminstallaties).
4.6 Eventuele kosten die verbonden zijn aan het niet of onjuist afsluiten van de (sport)accommodatie of het niet uitschakelen van lichtpunten, komen voor rekening van huurder.

5. Overig
5.1 Op de huur van sporthallen, turnhallen, sportzalen, gymnastiekzalen, tennisbanen, tennishallen, sportvelden en overige ruimten voor sportbeoefening en de bijbehorende ruimten zijn tevens de voorwaarden zoals vermeld in Afdeling A van toepassing.
5.2 Voor zover de voorwaarden in Afdeling C afwijken van Afdeling A zijn de voorwaarden van Afdeling C van toepassing.

D. SLEUTELVERHUUR (INDIEN VAN TOEPASSING)
1. Gebruik
1.1 Bij sleutelverhuur, waarbij de (sport)accommodatie aan huurder ter beschikking wordt gesteld, zonder dat een beheerder van verhuurder aanwezig is, wordt huurder tegen betaling van een borgsom in het bezit gesteld van de sleutel(s) van de (sport)accommodatie. De hoogte van de borgsom is in de huurovereenkomst vermeld. Voor de ontvangst van deze sleutel dient te worden getekend. Dupliceren van deze sleutel(s) is niet toegestaan.
1.2 Bij verlies, vermissing of diefstal van de verstrekte sleutel(s) dient huurder verhuurder hiervan onmiddellijk in kennis te stellen. Huurder zal de hiermee verband houdende kosten, zoals de kosten van vervanging van sloten, voldoen. Huurder is aansprakelijk voor de door verhuurder of derden als gevolg van verlies, vermissing of diefstal van de sleutel geleden en te lijden schade.
1.3 Na de beëindiging van de huurovereenkomst dient huurder de verstrekte sleutel(s) binnen ….uur bij verhuurder in te leveren, waarna de borgsom binnen één week zal worden gerestitueerd.
1.4 Huurder controleert voor vertrek of alle door of vanwege hem toegelaten personen de (sport)accommodatie hebben verlaten.
1.5 Huurder draagt zorg voor het openen en het sluiten van de ramen, deuren en hekken van de (sport)accommodatie, het in- en uitschakelen van water, verlichting, elektra, de technische installaties en de alarminstallaties.
1.6 Eventuele kosten die verbonden zijn aan het niet of onjuist afsluiten van de (sport)accommodatie en het niet of onjuist uitschakelen van water en elektra, de technische installaties en de alarminstallaties, zoals kosten in verband met alarmopvolgingen, en schade als gevolg daarvan komen voor rekening van huurder.

2. Toezicht en veiligheid
2.1 Huurder is volledig verantwoordelijk voor het toezicht op het gebruik van en de veiligheid in de (sport)accommodatie.
2.2 Huurder ziet toe op de naleving van alle in Afdeling A, B en C opgenomen gebruiks- en veiligheidsvoorschriften, verbodsbepalingen, huis- en gedragsregels en aanwijzingen en treedt coördinerend op in geval van calamiteiten, een en ander conform Afdeling A, artikel 10 en 14 en de in Afdeling B en C opgenomen bepalingen.
2.3 Huurder dan wel de door hem aangewezen personen die met de uitoefening van de hieruit voortvloeiende taken zijn belast, dienen te beschikken over de in Afdeling A, B en C genoemde diploma’s.
2.4 Voor zover sport- en speeltoestellen en sportmaterialen worden verhuurd en gedurende het gebruik gebreken aan genoemde toestellen en materialen ontstaan, die een (veilig) gebruik van genoemde toestellen en attributen verhinderen, zorgt huurder er voor dat duidelijk wordt aangegeven dat de betreffende toestellen en attributen buiten gebruik zijn en dat maatregelen worden getroffen die een gebruik daarvan verhinderen.

3. Horecaruimten
3.1 Indien tot de (sport)accommodatie behorende horecaruimten worden verhuurd, dient huurder, althans tenminste één van de in deze horecaruimten werkzame medewerkers van huurder, te beschikken over de door de Drank- en Horecawet vereiste “Verklaring Sociale Hygiëne” Afdeling A, artikel 13 is van overeenkomstige toepassing.

4. Overig
4.1 Op de sleutelverhuur zijn tevens de voorwaarden zoals vermeld in Afdeling A, B en C van toepassing, tenzij de aard van deze voorwaarden zich tegen toepassing op sleutelverhuur verzet.
4.2 Voor zover de voorwaarden in Afdeling A, B en C afwijken van Afdeling D zijn de voorwaarden van Afdeling D van toepassing.